<<< Philips VG 8020 MSX (Netherland, 1983)

- Zilog Z80 A / 3,58 MHz / 8 Bits
- RAM 64KB / ROM 32 kB 16 KB BIOS + 16 KB MSX-BASIC
- VRAM 16 KB