<<< Canon V-20 MSX (Japan, 1983)
- CPUNEC 780 C (clon del Z80) o Z80 A, a 3,25 MHz
- RAM 64 KB / ROM 32 kB Bios, Basic
- VRAM 16 KB
- 1 Cartridge MSX